Aflaam min tawaariikh al-Kitaab al-Mukhaddas

Chiif al-aflaam dool:


Al-fiilm hana Isa al-Masiih - A’asir hini le tichiif aw tinazzil al-fiilm kaamil aw juzu minnah.

Kan tidoor tidalli al-fiilm fi gadur sakhayyar, a’asir al-kalimaat al-khudur foog. Ba’ad waddaak fi safha aakhara, dalli chiyya lahaddi al-suwar al-dugaag, “ISA AL-MASIIH - gadur tamaam”, wa a’asir fi l-kalimaat dool:

gadur sakhayyar 198 Mo


Taariikh al-anbiiya

Adam al-awwal wa Adam al-taani

 (A’asir fi kilmat "Battaan" le tiʼazzil al-gadur al-tidoorah.)


Tawaariikh min Kitaab al-Tawraat

Allah khalag al-dunya kikkeef?

Al-naas bigo muznibiin

Al-kaatil al-awwalaani

Nooh wa l-seel al-kabiir

Maala indina lukhkhaat katiiriin?

Ibraahiim naadum saalih fi chaan iimaanah

Allah jarrab iimaan Ibraahiim

Al-kabiir yakhdim le l-sakhayyar: Isuu wa Yaakhuub

Yaakhuub wa ahalah

Taʼab Yuusuf

Yuusuf bigi haakim

Yuusuf wa akhwaanah

Taʼab hana Baani Israaʼiil

Allah yidoor yinajji chaʼabah