Aflaam min tawaariikh al-Kitaab al-Mukhaddas

Chiif al-aflaam dool:

Al-fiilm hana Isa al-Masiih - A’asir hini le tichiif aw tinazzil al-fiilm kaamil aw juzu minnah.

Kan tidoor tidalli al-fiilm fi gadur sakhayyar, a’asir al-kalimaat al-khudur foog. Ba’ad waddaak fi safha aakhara, dalli chiyya lahaddi al-suwar al-dugaag, “ISA AL-MASIIH - gadur tamaam”, wa a’asir fi l-kalimaat dool:

gadur sakhayyar 198 Mo

Tawaariikh min Kitaab al-Tawraat

Partager