Tatbiig Injiil al-Masiih be l-huruuf al-arabiiya

Le tihawwil min bakaan le bakaan aakhar fi l-kitaab, a'azil usum al-kitaab wa rakham al-fasul be l-ziraar. Wa a'asir fi zar al-tachkhiil hana l-raadyo achaan tasma'. Al-kalaam al-tasma' da billawwan be loon asfar. Wa a'asir rakham hana ayyi aaya (verset) al-tidoor tabda beeha.