Al-fiilm hana Isa al-Masiih

Isa al-Masiih

Kalaam al-aflaam dool, chaalooh min Injiil al-Masiih al-katabah Luukha. Al-aflaam dool yiwassufuuk waaluudit Isa al-Masiih wa hayaatah wa ta’liimah wa mootah wa bu’aasah min ust al-maytiin.

 • 2:07:53

  Isa al-Masiih - Gadur tamaam

 • 8:08

  1 Al-bidaaya

 • 3:42

  2 Waaluudit Isa al-Masiih

 • 2:15

  3 Isa al-Masiih wakit hu sakhayyar

 • 3:47

  4 Yahya khattas Isa al-Masiih

 • 2:22

  5 Ibliis jarrab Isa al-Masiih

 • 3:07

  6 Al-kalaam al-maktuub tamma

 • 1:02

  7 Masal al-Fariizi wa siid al-jamaarik

 • 2:01

  8 Sim’aan karab huut katiir

 • 2:14

  9 Al-Masiih gawwam bineeyit Jaayrus min al-moot

 • 3:10

  10 Al-Masiih azzal al-rusul al-atnaachar

 • 1:02

  11 Mabruuk le l-saalihiin

 • 3:38

  12 Taʼliim al-Masiih

 • 0:19

  13 Mabruuk le l-yasmaʼo kalaam Allah wa yitaabuʼuuh

 • 2:56

  14 Al-Masiih saamah mara muznibe

 • 0:43

  15 Al-awiin al-taabaʼan al-Masiih

 • 1:56

  16 Sajano Yahya al-Mukhattis

 • 2:18

  17 Masal al-harraati al-yiteerib

 • 0:55

  18 Masal al-faanuus

 • 1:58

  19 Al-Masiih waggaf al-riih al-chadiide

 • 2:16

  20 Isa chafa al-muchootin

 • 2:29

  21 Al-Masiih anta akil le 5 000 naas

 • 1:23

  22 Butrus chahad le Isa

 • 1:45

  23 Al-Masiih fi nuur al-majd

 • 2:15

  24 Isa tarad cheetaan min wileed indah amfitfit

 • 0:57

  25 Al-sala al-rabbaaniiye

 • 2:23

  26 Taʼliim al-Masiih fi l-sala wa l-iimaan

 • 0:54

  27 Al-azaab le l-naas al-yilizzu aakhariin le l-zanib

 • 0:28

  28 Amsaal al-khardal

 • 0:29

  29 Al-Masiih rafag muznibiin

 • 1:57

  30 Al-Masiih chafa naas fi yoom al-sabt

 • 1:38

  31 Masal al-Saamiri al-zeen

 • 1:44

  32 Al-Masiih chafa naadum amyaan

 • 2:21

  33 Al-Masiih wa Zakka

 • 0:42

  34 Al-Masiih hajja be mootah wa bu’aasah

 • 1:10

  35 Dakhuul al-Masiih misil malik fi l-madiina

 • 1:00

  36 Kalaam al-Masiih al-bukhuss Madiinat al-Khudus

 • 1:51

  37 Al-Masiih tarad naas al-yibaddulu gurus

 • 0:45

  38 Al-armala al-miskiine

 • 0:59

  39 Al-Masiih saʼalooh yaatu al-antaah izin

 • 1:50

  40 Masal al-harraatiin al-fasliin

 • 0:58

  41 Al-suʼaal fi l-miiri

 • 2:55

  42 Al-acha

 • 2:29

  43 Taʼliim al-Masiih le talaamiizah

 • 4:22

  44 Al-Masiih khaanooh wa karabooh

 • 2:23

  45 Butrus nakar al-Masiih

 • 1:58

  46 Al-Masiih giddaam al-majlas

 • 1:43

  47 Al-Masiih giddaam Bilaatus

 • 1:24

  48 Al-Masiih giddaam Hiruudus

 • 2:56

  49 Kharaar Bilaatus

 • 3:34

  50 Fi derib hana l-Jumjuma

 • 2:49

  51 Al-Masiih fi l-saliib

 • 0:56

  52 Al-askar gassamo ambeenaathum khulgaanah

 • 1:06

  53 Kalaam maktuub foog min raasah

 • 1:39

  54 Al-mujrimiin al-muʼallagiin jambah

 • 1:45

  55 Moot al-Masiih

 • 2:00

  56 Al-Masiih dafanooh

 • 1:28

  57 Malaaʼika fi l-khabur

 • 1:22

  58 Janaazit al-Rabb Isa ma ligooha

 • 1:55

  59 Al-Masiih baan le talaamiizah

 • 1:15

  60 Isa al-Masiih anrafaʼ fi l-sama

 • 5:40

  61 Kikkeef titaabi’ Isa al-Masiih

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.