Asma’ al-Kitaab al-Mukhaddas

Kan tidoor tasmaʼ min kitaab al-Ahad al-Jadiid, a'azil al-kitaab wa l-fasul (misil Matta 1) wa a'asir zar al-tachkhiil. 

Matta 1
 • Matta
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Markhus
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Luukha
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • Yuuhanna
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • Aʼmaal al-Rusul
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Rooma
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • 1 Kuruntus
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • 2 Kuruntus
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Khalaatiya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Afasus
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Filibbi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Kuluusi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • 1 Tasaluuniiki
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 Tasaluuniiki
  • 1
  • 2
  • 3
 • 1 Timuutaawus
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • 2 Timuutaawus
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Tiitus
  • 1
  • 2
  • 3
 • Filimuun
  • 1
 • Ibraaniyiin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Yaakhuub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 1 Butrus
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 Butrus
  • 1
  • 2
  • 3
 • 1 Yuuhanna
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 Yuuhanna
  • 1
 • 3 Yuuhanna
  • 1
 • Yahuuza
  • 1
 • Ruʼya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Nazzil

 

A'asir al-bakaan al-misil da    al-gaaʼid foog kan tidoor tinazzil al-malaf.zip (al-fichier zip) al-indah kulla al-tasjiilaat hana al-Ahad al-Jadiid.

Tasjiilaat barnaamij Kalimat Allah

Kan tidoor tasmaʼ ajza waahidiin al-sajjaloohum le l-raadyo al-induhum tawaariikh min al-kitaab al-mukhaddas wa yiwassufu kikkeef titaabiʼ Isa al-Masiih, a'asir hini wa tichiif al-ajza dool wa a'azil al-tidoorah. (Ayyi juzu indah 15 dagiiga.)